Saglasnost vlasnika privrednog subjekta

Za potrebe izrade Internet prezentacije, u svojstvu ovlašćenog lica privrednog subjekta, neopozivo dajem


SAGLASNOST


 
da za potrebe moje privredne delatnosti registrovane kod Agencije za privredne registre:

Naziv privrednog subjekta: _______________________________________
matični broj: ______________,
PIB: _______________,
Šifra delatnosti _______________;

Webmaster d.o.o., sa sedištem u Beogradu (Stari Grad), adresa Balkanska br.2. koju zastupa ovlašćeno lice Dejan Švajner,
izradi Sajt, registruje domen, hostuje kod Internet provajdera i javno objavi prezentaciju na Internetu sa svim podacima iz Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata.

U _________________,                                         Ovlašćeno lice:

dana _______________              MP         ______________________